www.um.pabianice.pl

Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 66 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Czytaj więcej

Dofinansowanie likwidacji emisji w roku 2017 i 2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. Urząd Miejski w Pabianicach – Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji” z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, zwanego dalej programem

 2. Warunkiem realizacji programu jest uzyskanie przez Miasto Pabianice dotacji z WFOŚiGW.

 3. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych ogółem, przy czym maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:


Dla planowanego nowego źródła ciepłaWysokość max. dofinansowania (gdy moc źródła do 50 kW)Wysokość max. dofinansowania (gdy moc źródła powyżej 50 kW)

dla kotłowni gazowej

1 000,00 zł/kW

900,00 zł/kW

dla kotłowni olejowej

850,00 zł/kW

750,00 zł/kW

dla podłączenia do sieci ciepłowniczej

850,00 zł/kW

750,00 zł/kW

dla ogrzewania elektrycznego

600,00 zł/kW

500,00 zł/kW

dla kotłowni na biomasę

1 000,00 zł/kW

900,00 zł/kW

dla kotłowni węglowej

550,00 zł/kW

450,00 zł/kW

dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła)

2 000,00 zł/kW

1 500,00 zł/kW


 1. Pozostałe koszty realizacji zadania (nieobjęte dofinansowaniem) ponosi Wnioskodawca. W przypadku, gdy wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi będzie niższa niż 40%, udział procentowy Wnioskodawcy w całkowitych kosztach zadania zostanie odpowiednio zwiększony tak, aby pokryć powstałą różnicę.

 2. Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmują koszty:

  1. demontażu starych źródeł ciepła i instalacji;

  2. zakupu i montażu nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji;

  3. opracowania niezbędnych projektów i dokumentacji, wykonania przyłączy.

 3. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji celowej jest złożenie deklaracji przystąpienia do programu w Wydziale Ochrony Środowiska UM Pabianice, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21.

 4. Termin składania deklaracji o udzielenie dotacji celowej: od 23 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. do godz. 15.Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie złożone, kompletne deklaracje.

 5. Realizacja zadań objętych deklaracją udziału w programie nie może trwać dłużej niż do dnia 15.09.2018 r.

 6. Dofinansowanie będzie udzielane w formie zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadania, na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę faktur, wystawionych nie wcześniej niż po dacie zawarcia umowy między Miastem Pabianice a Wnioskodawcą.

 7. W przypadku, gdy część budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, udzielone dofinansowanie będzie pomniejszone wprost proporcjonalnie do powierzchni całkowitej budynku, jaką zajmuje ta działalność.

 8. Dofinansowanie nie może dotyczyć lokali w budynkach komunalnych, w zakresie przyłączenia do sieci gazowej oraz ciepłowniczej (jeżeli nie ma przyłącza sieci do budynku).

 9. Warunkiem rozliczenia dofinansowania będzie przedłożenie rozliczenia na sporządzonym przez Miasto druku wraz z okazaniem oryginałów faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę. Oryginały faktur i rachunków zostaną zwrócone Wnioskodawcy po rozliczeniu zadania między Miastem a WFOŚiGW.

 10. O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami, bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi, nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianice.

 11. Szczegółowe zasady realizacji programu określa Program ograniczania niskiej emisji oraz Regulamin realizacji inwestycji służących poprawie jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, realizowanych w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Pabianic w roku 2017 i 2018.

 12. Warunki szczegółowe realizacji zadań w ramach dofinansowania:

  1. zachowanie zasad uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawców (zebranie min. 3 ofert);

  2. dokumentowanie kosztów zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła (dla kotłów) przez okres 5 lat trwałości projektu;

  3. spełnienie normy PN-EN 303-5 oraz nominalnej wartości sprawności energetycznej co najmniej 85% oraz spełnienie wymagań klasy 5 (dla kotłów opalanych paliwami stałymi). Kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

  4. zapewnienie możliwości kontroli przedstawicielom powołanego przez Prezydenta Miasta Pabianic Zespołu do realizacji programu oraz pracownikom WFOŚiGW. Kontroli podlegać będzie m.in. prawdziwość danych objętych deklaracją na etapie weryfikowania deklaracji, zawierania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu, warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (przez kolejne 5 lat od czasu dokonywania rozliczenia).

 13. Udzielona dotacja podlega w całości zwrotowi wraz z odsetkami w przypadku, gdy wnioskodawca w okresie 5 lat trwałości projektu nie przestrzega warunków umowy.

 14. Wnioskodawca będzie musiał rozliczać się z uzyskanego dofinansowania a Miasto będzie zobowiązane do wystawiania PIT.

 15. Deklarację można pobrać:

  • ze strony internetowej UM Pabianice: www.um.pabianice.pl,

  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska – ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21.

 16. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na rok 2017 i 2018.

 17. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

 18. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają:

  • Angelika Gortat – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628

  • Agnieszka Pietrowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja udziału w Programie ograniczania niskiej emisji


Autor: Angelika Gortat


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij