www.um.pabianice.pl

Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 66 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Czytaj więcej

Dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu w roku 2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. Urząd Miejski  w Pabianicach – Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z:
  1. Odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych,
  2. Usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
 2. Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmują:
  1. Koszty odbioru i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych,
  2. Koszty  demontażu,  przygotowania  do  transportu,  transportu  oraz  utylizacji  wyrobów  zawierających azbest.
 3. Warunkiem realizacji Programu jest uzyskanie przez Miasto dotacji z WFOŚiGW.
 4. Wysokość dofinansowania  z  WFOŚiGW  wynosi  do  80%  kosztów  kwalifikowanych  ogółem, w  tym ze środków udostępnionych przez  NFOŚiGW  do 45% kosztów (ale nie więcej niż 400 zł za 1 Mg wyrobu zawierającego azbest).
 5. 20%  całkowitego  kosztu  zadania  ponosi  Wnioskodawca.  W  przypadku,  gdy  wartość  zadania  przekroczy kwotę,  o  której  mowa  w  pkt.  4  udział  procentowy  Wnioskodawcy  w  całkowitych  kosztach  zadania zostanie odpowiednio zwiększony tak, aby pokryć powstałą różnicę.
 6. O  udział  w  Programie  mogą  ubiegać  się  podmioty  niezaliczone  do  sektora  finansów  publicznych, w  szczególności  osoby  fizyczne,  wspólnoty  mieszkaniowe,  osoby  prawne,  przedsiębiorcy  oraz  jednostki sektora  finansów  publicznych  będących  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami  prawnymi,  będące właścicielami, bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi,  nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianice.
 7. Szczegółowe  zasady  realizacji  programu  określa  Regulamin  realizacji  „Programu  usuwania i unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice” na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr XXII/476/17 z dnia 02 marca 2017 r.
 8. Warunkiem  koniecznym  do  uzyskania  dotacji  celowej  jest  złożenie  wniosku  przystąpienia do  „Programu  usuwania  i  unieszkodliwiania  azbestu  i  odpadów  zawierających azbest  z  terenu  Miasta Pabianice”, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 9. Do wniosku należy załączyć:
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest;
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
  • Kserokopia zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obejmującego prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych (oryginał do wglądu);
  • zaświadczenie o uprawnieniach Wykonawcy na prowadzenie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – dla wyrobów zdemontowanych;
  • kserokopia oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz 649 ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) odpadów usuniętych z obiektów – dla wyrobów zdemontowanych.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z ewidencji gruntów, umowa użyczenia, dzierżawy, najmu, itp.);
  • upoważnienie do występowania w imieniu Wnioskodawcy.
 10. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: do 21.04.2017 r. do godz. 15
 11. Realizacja zadań objętych wnioskami składanymi w oparciu o Regulamin nie może trwać dłużej niż do dnia 15.10.2017 r.
 12. Miejsce składania wniosków:
  • Wydział Ochrony Środowiska UM Pabianice, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21
 13. Wniosek można pobrać:
  • ze strony internetowej UM Pabianice: www.um.pabianice.pl,
  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska – ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16 – Biuro Obsługi Interesanta.
 14. Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie złożone, kompletne wnioski.
 15. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na rok 2017.
 16. O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
 17. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do dnia 31.10.2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska sprawozdania  z  realizacji  zadania  wraz  z  oryginałem  protokołu  odbioru  robót  podpisanego przez  Wnioskodawcę  i  Wykonawcę  oraz  dowodem  zapłaty  faktury  VAT  wystawionej  na  Wnioskodawcę przez Miasto.
 18. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają:
  • Agnieszka Pietrowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628
  • Marta Karpińska – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628


Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/476/17 z dnia 02 marca 2017 r.
 2. Wniosek o udzielenie dofinansowania
 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 5. Uchwała  Rady  Miejskiej  Nr  XXII/250/12  z  dnia  27.01.2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  usuwania azbestu  i  odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  Miasta  Pabianice  wraz  z  prognozą  oddziaływania na  środowisko  „Programu  usuwania  azbestu  oraz  odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  Miasta Pabianice”
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
 6. Oświadczenie

Autor: Marta Karpińskak


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij