www.um.pabianice.pl

Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 63 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Czytaj więcej

Plany tworzone

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Plany tworzone na geoportalu

Granice tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Etapy procedury planistycznej
Lp.NazwaNumer i data uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach o przystąpieniu do sporządzania planuEtap
1. „Miodowa - Południe”– uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej.

VI/41/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik (mapka)3. Sporządzanie projektu planu.
2. Miodowa - Północ– uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej.

VI/42/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik (mapka)3. Sporządzanie projektu planu.
3. "Lutomierska - Wschód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej. XI/119/15 z dnia 18 maja 2015 r.
Załącznik (mapka)

5. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Wyłożenie projektu planu w dniach od 14 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Wydziale Urbanistyki lub na adres Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Formularz do składania uwag.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, sala nr 4.
4. "Lutomierska - Zachód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej. XI/120/15 z dnia 18 maja 2015 r.
Załącznik (mapka)

13. Przygotowywanie projektu planu do uchwalenia.
5. "Wiejska - Zachód" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej. XXV/304/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

3. Sporządzanie projektu planu.

6. "Nowowolska Żwirowa" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Nowowolskiej. XXVIII/355/16 z dnia 15 września 2016 r.

3. Sporządzanie projektu planu.


7. "20 Stycznia" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia. XXVIII/356/16 z dnia 15 września 2016 r.

3. Sporządzanie projektu planu.


8. "Myśliwska" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. Myśliwskiej. XXVIII/357/16 z dnia 15 września 2016 r.

5. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Wyłożenie projektu planu w dniach od 7 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Wydziale Urbanistyki lub na adres Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Formularz do składania uwag.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, sala nr 4.


9. "Bociania" - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. Bocianiej. LI/654/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

2. Ogłoszenie i zbieranie wniosków.

Wnioski do planu miejscowego należy składać do dnia 24 kwietnia 2018 r. na piśmie lub ustnie do protokołu na adres: Wydział Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26, Ip. 95-200 Pabianice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urbanistyka@um.pabianice.pl

Ogłoszenie na stronie BIP.

Formularz do składania wniosków.

10. "Szpitalna 2" - uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach. LI/655/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 2. Ogłoszenie i zbieranie wniosków.

Wnioski do planu miejscowego należy składać do dnia 24 kwietnia 2018 r. na piśmie lub ustnie do protokołu na adres: Wydział Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26, Ip. 95-200 Pabianice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urbanistyka@um.pabianice.pl

Ogłoszenie na stronie BIP.

Formularz do składania wniosków.


Etapy procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska w Pabianicach podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Uchwałę Rada Miejska podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Pabianic.

Przed podjęciem uchwały Prezydent wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.


2. Ogłoszenie i zbieranie wniosków.

Prezydent po podjęciu przez Radę Miejską w Pabianicach uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie (na tablicy ogłoszeń urzędu) i w Biuletynie Informacji Publicznej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Każdy może złożyć wniosek do planu.

W Wydziale Urbanistyki dostępny jest formularz wniosku do opracowywanego planu miejscowego wraz z informacją o trybie składania wniosków. Wnioski złożone w terminie zostają rozpatrzone przy opracowywaniu projektu planu. Osoby, które złożyły wniosek nie otrzymają odpowiedzi, ale mogą później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy ich wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu Prezydent zawiadamia instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.


3. Sporządzanie projektu planu.

Projekt planu miejscowego sporządza Prezydent Miasta Pabianic za pośrednictwem Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki.

Projekt składa się z części tekstowej i graficznej. Jest opracowywany zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Plan miejscowy sporządza się zwykle w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych.

Projekt planu miejscowego jest sporządzany łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych. Przy sporządzaniu projektu rozpatrywane są wnioski do planu złożone na wcześniejszym etapie proceduralnym.


4. Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu.

Prezydent występuje o opinie o projekcie planu lub o uzgodnienia tego projektu do organów i instytucji określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu opiniują m.in.: miejska komisja urbanistyczna-architektoniczna, wójtowie i burmistrzowie gmin oraz prezydenci miast graniczących z obszarem objętym planem, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor sanitarny. Uzgadniają go m.in.: wojewoda i zarząd województwa, zarządcy dróg, organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa i wojewódzki konserwator zabytków.

Prezydent wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.


5.Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Prezydent ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie i w Biuletynie Informacji Publicznej o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W ogłoszeniu wyznacza się termin, w którym można wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Podczas wyłożenia można uzyskać dodatkowe informacje na temat proponowanych w projekcie planu rozwiązań od urbanistów/projektantów planu.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dostępny jest formularz uwagi do projektu planu miejscowego wraz z informacją o trybie składania i rozpatrywania uwag.


6. Dyskusja publiczna.

W czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu organizuje się dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Podczas dyskusji można uzyskać dodatkowe informacje a także skonfrontować różne, czasami sprzeczne oczekiwania mieszkańców.


7. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.
Prezydent rozpatruje złożone uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Sposób rozstrzygnięcia uwag (zarządzenie Prezydenta) publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


8. Zmiany w projekcie planu

Do projektu planu miejscowego wprowadzane są zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag.


9. Ponowne uzgodnienia projektu planu.

Po wprowadzeniu zmian w projekcie planu miejscowego w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia.


10. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

Jak w punkcie 5.


11. Ponowna dyskusja publiczna.

Jak w punkcie 6.


12. Ponowne rozpatrzenie zgłoszonych uwag.

Jak w punkcie 7.

UWAGA! Każde rozpatrzenie kończące się uwzględnieniem uwag przez Prezydenta może spowodować konieczność kolejnego ponowienia procedury z punktów 8-12. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.


13. Przygotowywanie projektu planu do uchwalenia.

Prezydent kompletuje dokumentację prac planistycznych, aktualizuje prognozy (w razie takiej potrzeby) oraz tworzy listę nieuwzględnionych uwag. Następnie przedstawia Radzie Miasta projekt planu miejscowego (część tekstową stanowiącą treść uchwały) wraz z załącznikami (częścią graficzną w postaci rysunku planu, listą nierozpatrzonych uwag oraz propozycją sposobu realizacji i zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy).


14. Uchwalenie planu.

Rada Miasta uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Rada rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Uchwały przyjmujące plany miejscowe oraz aktualny rejestr obowiązujących planów miejscowych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeżeli Rada Miasta stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - ponawia się niezbędne opiniowania i uzgodnienia, a także wyłożenie do publicznego wglądu (procedura z punktów 8-12). Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.


15. Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę.

Prezydent Miasta przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.


16. Publikacja w Dzienniku Urzędowym.

Uchwała i załączniki są publikowane w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


17. Wejście planu miejscowego w życie.

Uchwalony plan miejscowy wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale, liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ustalenia planu stają się prawem miejscowym, obowiązującym wszystkich na wskazanym obszarze.


Autor: Paweł Kaczmarek


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij