www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Gospodarka nieczystościami ciekłymi lub osadem – obowiązki właścicieli nieruchomości

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Właściciel nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.  

Nieczystości ciekłe - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic - Uchwała nr LXXII/706/23 - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach (pabianice.pl)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości którzy:

  • zamieszkują na terenach gdzie, budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkować może:

  • wydaniem przez prezydenta miasta decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 7 ustawy). Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • karą grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy). Postępowanie w sprawie ukarania grzywną właściciela toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe zobowiązani są do systematycznego usuwania tych nieczystości z nieruchomości z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia - jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustalana będzie na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie możliwe będzie zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełnienia basenu).

Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do systematycznego pozbywania się osadu z oczyszczalni. Opróżniania osadników z osadów ściekowych powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 Zarówno nieczystości ciekłe jak i osad mogą odbierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Pabianic.

Kontrole prawidłowo prowadzonej gospodarki nieczystościami ciekłymi lub osadem przeprowadza Straż Miejska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego posiadający upoważnienie wydane przez Prezydenta.

W myśl art. 6 ust 1 ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych/osadów obowiązany jest, np. podczas przeprowadzania kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za tą usługę.

Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a, 2d kto nie wykonuje, utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, - podlega karze grzywny.

Zabrania się:

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Prezydenta zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Pabianic;
  • odprowadzenia ścieków do rowów, rzek, ziemi bądź w inny niedozwolony sposób.

Autor: Marta Skonieczna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij